اصلاح شکل دندان :

گاهی یک مشکل کوچک و نا هماهنگی در دندان ها می تواند لبخند شما را بسیار تغییر داده و از جذابیت و زیبایی آن بکاهد . در مراجعه کننده ای که تصویر درمان ایشان را می بینید یک ایراد کوچک در عدم تقارن اندازه دندان ها وجود داشت . اصلاح شکل دندان به وسیله کامپوزیت ها و طی یک جلسه دو ساعته انجام گردید و لثه ها لول و هم طراز شد .