ترمیم دندان به وسیله کامپوزیت

خانم مراجعه کننده حدودا بیست و سه ساله بودند و برای ترمیم دندان ها مراجعه نموده بودند . دندان ها در اثر یک ضریه شکسته بود و توسط همکار عزیز دیگری ونیر شده بود . کامپوزیت ها قبلی حذف شد و آموزش بهداشت کامل داده شد . به مراجعه کننده گرامی توضیح داده شد که در صورت عدم رعایت اصول بهداشتی امکان شکست مجدد درمان وجود دارد .
خوشحالی یک دختر بسیار جوان که همکار آینده بنده نیز بود ، بسیار ارزشمند بود .