ترمیم دندان قدامی با ونیر کامپوزیت :

خانم ۳۰ ساله که بعلت رنگ نامناسب دندان قدامی مراجعه نمودند ، ترمیم دندان قدامی با ونیر کامپوزیت را انتخاب نمودند . با توجه به بررسی کلیشه گرافی و وجود پوسیدگی وسیع و در عین حال وضعیت مناسب و عالی درمان ریشه ، تصمیم به باز کردن دندان گرفته شد. بعد از پرداشتن پوسیدگی باقی مانده دندان را در فتوگرافی مشاهده مینمایید. طرح درمان اصولی استفاده از درمان پست و روکش میباشد که مراجعه کننده با توجه به سابقه قبلی بیلد اب کامپوزیت طرح درمان پیشنهادی را نپذیرفت و اصرار بر بیلدآپ (بازسازی) کامپوزیت نمود. درمان با اخذ رضایت کتبی از بیمار صورت گرفت و در تاریخ نگارش این مطلب حدود ۱۸ ماه از پایان درمان و کنترل دوره ای آن میگذرد و دندان و لثه اطراف بسیار سالم و سر حال میباشند.

پینوشت : دندان در اسفند ۹۴ بعلت مشکل ریشه و عدم اقتصادی بودن درمان مجدد ریشه کشیده شد و با ایمپلنت جایگزین شد.