همسانی روکش سرامیکی و ونیر کامپوزیت در یک درمان پیچیده خط لبخند:

مراجعه کننده از هموطنان مقیم کانادا بودند که از طریق سایت با مجموعه کارهای دکتر سهرابی آشنا و به کلینیک پرستیژ مراجعه نمودند و از دوروش روکش سرامیکی و کامپوزیت استفاده کرده است. کار تحویل شده به ایشان دارای نکاتی قابل ذکریست که میتواند برای کسانی که مایل هستند طراحی خط لبخند با روکش سرامیکی و ونیر کامپوزیت هستند مفید خواهد بود . در هنگام برداشتن کامپوزیت های قدیمی در دندان های که ترمیم های وسیع و قدیمی دارند ولی در ظاهر کاملا سلامت هستند میتوانیم در معدود مواردی انتظار برداشتن کل دندان را مثل عکس فوق الذکر داشته باشیم. نکته دیگری که در این درمان جالب توجه است لزوم وسواس داشتن در هنگام تععین رنگ است. مراجعه کننده علی رغم دو جلسه مشاوره جهت تعیین رنگ و رضایت کامل از طراحی انجام شده برای لبخندشان به فاصله چند ماه از انجام درمان ابراز تمایل کردند که رنگ کارشان روشن تر گردد که واقعا این کار میسر نبود .