فیسینگ ۷۴۷۲ و ارایه گزارش درمان :

آرتین بهزاد پور ، آهنگ ساز و ترانه سرا که دکلمه های معروفی در مارکت موسیقی دارد جهت انجام طراحی خط لبخند به مطب مراجعه نمودند . با توجه به عدم سکونت در ایران و با توجه به هماهنگی انجام شده در ابتدای ترین روزه های سفر کار ایشان انجام گردید . فیسینگ ۷۴۷۲ با یک رنگ کامل هالیوودی انجام شده و به جهت عدم دسترسی مجدد به ایشان مراحل پالیش با وسواس بیشتری تکرار گردیده است .