لامینیت کامپوزیتی در فک بالای یک خانم جوان :

کامپوزیت ها زیبایی با شتاب خیره کننده ای همگام با رشد تکنولوژیکی در حال حرکت هستند . خانم مراجعه کننده سابقه درمان لامینیت کامپوزیتی را در خانواده داشتند و از طریق سایت با ما آشنا شدند . چندین مورد چلسات تعیین رنگ داشتند . از رنگ های انتخابی سایت به نهایت خواست خود نرسیده بودند و در نهایت با ترکیب لایه ای دو نوع و رنگ از کامپوزیت ها به خواست خودشان رسیدند . ایشان یک رنگ روشن می خواستند ولی در سایت نمونه ان را پیدا نمی کردند . یک رنگ سفید ولی سه بعدی و شیشه ای .برای تامین نظر ایشان از دو سیستم متفاوت استفاده شده است . یک دنتین کاملا اپک و گچی و یک انامل با تم آبی که به کارمان عمق می داد .