لایرینگ تکنیک

نسل جدید درمان های ونیر کامپوزیت به سمتی رفته است که با ساختار طبیعی دندان مشابهت بیشتری دارد . در این درمان که مشاهده می کنید ، از سیستم لایرینگ استفاده شده است . در این سیستم ما از چند نوع کامپوزیت که از لحاظ رفتار در انعکاس نور با هم تفاوت دارند ، استفاده میکنیم . درمان های پیشرفته زیبایی به این سمت حرکت خواهد کرد و زیبایی و درخشندگی و پایداری این درمان ها بیشتر شده است . در این درمان از کامپوزیت آکسفورد آلمان استفاده شده است . کامپوزیت دنتین B1 و کامپوزیت انامل BL می باشد .