لمینیت کامپوزیت ۱۰۱۳ :

بستن دیاستم یا همان فاصله بین دندانی ، اصلاح شکل دندان ها ، تغییر در نوع رنگ و رسیدن به یک لبخند برتر خواسته مراجعه کننده گرامیمان بود . در تصویر قبل از درمان میتوان به سایشی که در اثر شکستن تخمه بوجود آمده توجه نمود . در این گونه موارد نیاز است قبل از درمان نسبت به رفع و یا تعدیل بعضی عادت ها جهت نیل به یک درمان موفق ، دقت نظر کافی داشته باشیم . یک لبخند برتر حاصل هشت ساعت کار درمانی در یک روز کاری نسبتا سخت بود چون در این درمان تغییراتی در ارتفاع اکلوژن نیز انجام گردید.

پینوشت :
عواملی که در انتخاب طرح لبخند موثر است :

۱- شکل صورت

۲- انتظارات شخصی

۳- سن و جنس

در هنگام مشاوره ، دندانپزشک زیبایی تمامی این عوامل را در نظر خواهد گرفت و طرح لبخند ویژه ای را پیشنهاد خواهد کرد.

باندینگ دندان

باندینگ دندان یک روش دندانپزشکی زیبایی مطمئن و بی خطر است که برای بهبود ظاهر خراشیده، ترک خورده، یا تغییر رنگ داده دندان ها به منظور اصلاح طرح لبخند استفاده می شود. از باندینگ دندان همچنین می توان برای حذف فضاهای خالی بین دندان ها و نیز تغییر اندازه یا شکل دندان ها استفاده کرد. این روش درمانی در کمتر از یک ساعت کامل می شود. پس از انتخاب رزین دندانپزشکی با رنگی که بیشترین نزدیکی را با رنگ طبیعی دندان بیمار داشته باشد، مواد مورد نظر بر روی دندان استفاده شده و به شکل دندان دلخواه در می آید. در ادامه از پرتو فرابنفش برای چسبیدن مواد به دندان استفاده می شود. هنگامی که رزین در جای خود سفت شد، باز هم مقداری ظاهر آن اصلاح شده و برای زیبا به نظر رسیدن صیقل داده می شود.