گزارش درمان ونیر کامپوزیتی مردانه :

مراجعین درمان های زیبایی در دندانپزشکی در موارد بیشتری خانم ها می باشند . در مواردی که مراجعه کننده این درمان ها آقایان هستند ملاحظات ما کمی بیشتر میشود .
توجه و دقت کافی به شغل و ارتباطات شغلی دارای حساسیت بیشتری میگردد . داشتن و نداشتن ریش و سبیل و حتی اندازه آن برای ما مهم و تعیین کننده خواهد بود و باید با مشاوره دقیق تری به خواست مراجعه کننده پی برد .
این درمان برای یک مرد حدودا ۴۰ ساله که در تجارت مشغول فعالیت هستند انجام شده است . با توجه به مطالب ذکر شده ونیر کامپوزیتی مردانه نسبتا سفیدی برایشان کار شد .