ونیر کامپوزیت ۱۰۰۷ :

آقای مراجعه کننده حدودا شصت و پنج ساله و بعد از تحویل ایمپلنت های خلفی از وضعیت خنده خود ناراضیست . در همان جلسه تحویل ایمپلنت و با توجه به سابقه مثبت و ماندگاری که از ونیر کامپوزیت داشتند درخواست اصلاح خط لبخند را داشتند . در یک جلسه دو ساعته و با کامپوزیت های همرنگ سرامیک استفاده شده در دندان های خلفی ,باز سازی موفقی از خط لبخندشان انجام و با شادمانی غیر قابل توصیفی درمان انجام شده را قدر دانی کردند . مراجعینی که دارای سابقه موفق درمان با ونیر کامپوزیت ها را در نزدیکان خود دارند به سادگی از این شیوه چشم پوشی نخواهند نمود . سایر نمونه های مشابه ونیر کامپوزیت ۱۰۰۷ را در گالری تصاویر ببینید .