اصلاح خط لبخند با انجام ونیر کامپوزیت ۱۵۲۶

درمان زیبایی و اصلاح خط لبخند بوسیله ونیر کامپوزیت ها بیشتر مورد توجه خانم ها بود . در سال های گذشته ندرتا مراجعان آقا برای این مورد درمان مراجعه می نمودند . روند مراجعه آقایان شتاب بالای در درمان های طراحی و اصلاح خط لبخند پیدا کرده است . آنچه در این درمان ها لازم است به آن توجه بیشتری به آن بشود این است که اصلاح خط لبخند با انجام ونیر کامپوزیت و استفاده از رنگ های خیلی سفید و هالیودی دارای ملاحظات خاص متناسب جنس نیز میباشد و مسلما رنگ پوست و حتی داشتن و نداشتن ریش و سبیل و رنگ آنها در تعیین رنگ حایز اهمیت است . ونیر کامپوزیت ۱۵۲۶ نمونه موفق این درمان را نشان می دهد
مسلما شما حرف آخر را تعیین رنگ لبخند خود خواهید داشت ولی در هنگام مراجعات خود این نکات را مد نظر قرار دهید