ونیر کامپوزیت ۶۳۰۱ :

ونیر کامپوزیت ۶۳۰۱ ، گزارش یک درمان موفق با ونیر کامپوزیت است . مراجعه کننده خانمی حدودا بیست و پنج ساله و دارای رنگ نا مطلوب در دندان ها و دارای عدم تناسب ارتفاع در دندان هاست . در حالت طبیعی لازم است که لثه ها دارای ارتباطات تعریف شده ای با هم باشند که بعلت معکوس بودن ارتباط دندان های کانین و لترال با دندان های دیگر از لثه صورتی برای ایجاد خطای دید استفاده گردید . ونیر کامپوزیت دو فک برای ایشان در یک جلسه ۵ ساعته انجام گردید . در پرونده های که در این سایت پرزنت میگردد برای جلوگیری از تکراری شدن کلمات قابل جستجو از شماره پرونده برای تکمیل فرایند استفاده کرده ایم . به عنوان مثال ونیر کامپوزیت ۶۳۰۱ به معنی پرونده درمانیست که برایش ونیر کامپوزیت انجام داده ایم و ۶۳۰۱ کد پرونده اش میباشد .