ونیر کامپوزیت ۶۳۱۹

خانمی بیست و سه ساله با شکایت از شکل کوتاه دندان ها و لبخند نامناسب، رنگ زرد و غیر متناسب با سنشان و مشکل نقص مینایی در برخی دندان ها مراجعه و جهت اصلاح طرح لبخند، ونیر کامپوزیت با رنگ طبیعی و نسبتا سفید و در طی دو جلسه انجام گردید.لبخند زیبا و اعتماد به نفس بالاتر از اولین لحظه در صورت این خانم جوان مشهود بود . در این گونه موارد دندانپزشکان زیبایی معتقدند آنچه در صورت مراجعه کننده مشهود است یک نوع لبخند است که به آن لبخند رضایت میگوییم. بر این باوریم که تراش دندان و لمینیت دندان با سرامیک ها ، زیبایی بیشتر از شرایط فعلی ایجاد نمی کرد اما در دندانهای سالم ایشان حتما تراشی به مراتب گسترده تر ایجاد می نمود.ونیر کامپوزیت یک درمان ایمن است ، آینده را بیشتر ببینیم . ونیر کامپوزیت ۶۳۱۹ نمونه موفقی از پایداری و زیبای در این درمان است .