ونیر کامپوزیت ۶۳۸۱

مراجعه کننده خانمی ۲۵ ساله با شکایت از رنگ دندان ها مراجعه نموده اند . با توجه به جستجوی مناسبی که در اینترنت داشته اند ، و با مطالعه مطالب سایت همراه با عکس مورد علاقه خود به مطب مراجعه نمودند. درخواست اولیه ایشان لمینیت دندان ها به صورت سفید و طبیعی با لبه های شیشه ای بود . بعد از جلسه مشاوره حضوری و انجام آزمایشی کامپوزیت های دیگر قابل ارائه، تغییر نظر داده و رنگ سفید برف گونه را انتخاب نمودند.

زیبا سازی لبخند بوسیله ” ونیر کامپوزیت ۶۳۸۱ ” طی یک جلسه سه تا چهار ساعته انجام گردید ، یک لبخند زیبا هدیه ارزشمندی بود که بر لبان ایشان نشست.

در صورت انجام درمان مشابه در فک پایین در همین گالری ثبت مجدد فتو گرافی را خواهیم داشت. در هنگام انتخاب رنگ و جلسه مشاوره به ایشان تاکید نمودیم رنگ های بسیار سفید و درمان های تک فک برای ایشان مقبول نیست .