ونیر کامپوزیت ۶۴۴۸

پرسلن ونیر یا کامپوزیت ونیر؟

این اولین سوالی بود که این خانم جوان مراجعه کننده برای طراحی یک خط لبخند زیبا از دندانپزشکش پرسید . سن کم ، فضای مناسب ، هزینه پایین تر و امکان ترمیم راحت تر و درخشندگی همطراز با پرسلن ها ، مزایای بود که ایشان را متقاعد نموده بود که دندانهایش را بدون تراش با لمینیت کامپوزیت زیبا تر کند. تنها نکته ای که در جلسه مشاوره مورد توافق طرفین قرار نگرفت رنگ پیشنهادی بود که دندانپزشک معتقد بود با توجه به موقعیت شغلی و عدم تمایل به درمان ونیر کامپوزیت برای فک پایین بهتر است از رنگ ملایم تری استفاده شود که مقبول واقع نشد.
یکی از نقاط قابل توجه دیگر نیز این بود که ایشان در پایان جلسه درمانی تمایل داشتند که ارتفاع دندان ها به میزان زیادی کوتاه تر شود ولی طبق توافق جلسه مشاوره ده روز صبر کردند و پس از مراجعه برای جلسه کنترل ده روزه با اندکی تغییرات مورد توافق بسیار از نتایج لمینیت کامپوزیت ( ونیر کامپوزیت ۶۴۴۸ ) نهایی راضی و خشنود بودند.