ونیر کامپوزیت واژه جدیدی در ادبیات دندانپزشکی نیست . بیش از یک دهه از عمرش می گذرد . اما نام آشنای هر خانه ای شدن تازگی دارد . درباره ونیر کامپوزیت و مباحث پیرامونش هر روزه مطلب تازه تری نوشته میشود . در زیر گروه این صفحه مطالب و مقالات و آموزش های مرتبط با ونیر کامپوزیت ها را گرد آوری کرده ایم . امیدواریم سودمند باشد .