ترمیم دندان ۱۱۱۷ :

دلیل اصلی مراجعه کننده لک های رنگی روی دندان است . ایشان برای انجام درمان زیبایی کامل به مطب مراجعه نموده است . با مشاوره ای که با ایشان داشتیم به این نتیجه رسیدیم که نیاز اصلی ایشان یک درمان ساده ترمیمی است و نیازی به درمان وسیع ندارد . این مطلب را مد نظر قرار دهید که ارائه صادقانه و دقیق شما در هنگام مشاوره بسیار حیاتی است و به درمانگر شما این امکان را می دهد که با کمترین هزینه و تغییرات شما را خواسته تان برساند .