ترمیم زیبایی چهار واحدی:

همانگونه که در تصویر مشاهده میکنید مراجعه کننده دارای چهار دندان قدامی غیر متناسب است . استراتژی اصلاح خط لبخند با توجه به نیاز مراجعه کننده تعیین میشه . در این طرح درمان ما موفق شدیم با انجام ونیر کامپوزیت در چهار دندان مورد اشاره ، تمامی خواسته بیمار را تامین کنیم .ترمیم زیبایی در موارد زیادی بسیار ساده و ارزان قیمت است و همیشه جز درمان های بسیار گران قیمت نیست . در این ترمیم زیبایی ، رنگ اندکی سفید تر انتخاب گردید و این با توجه با خواست مراجعه کننده و انجام درمان مکمل بلیچینگ جهت سفید کردن دندان ها بود . ترمیم زیبایی گاها با تعداد کمتری از درمان مورد درخواست مراجعین تامین میشود .