لامینیت دندان دو فک :

خانم مراجعه کننده از طریق یکی از مراجعین قبلی مطب با ونیر کامپوزیت آشنا شده بود . تغییرات دندان ها و لبخندی که تفاوتش را لمس کرده بود باعث شد یک جلسه مشاوره خوب را داشته باشیم . مطالعه مناسب مطالب سایت ، دقت مناسب در هنگام تعیین رنگ دندان ، حضور مادر ایشان در جلسه مشاوره و شنیدن و پذیرش نکات قابل ملاحظه در درمان ، نهایتا یک رضایت دو طرفه را از لامینیت دندان دو فک انجام شده ایجاد نمود . قبل از جلسه مشاوره قسمت مشاوره زیبایی را خیلی خوب مطالعه کنید.

پینوشت :
کامپازیت ونیر:پوسته نازکی از مواد رنگ دندان از جنس کامپازیت (کامپوزیت دندان) است که روی سطح بیرونی دندان قرار داده شده و چسبانده میشود (مشابه روش کاشت ناخن).