کامپوزیت ونیر ۷۵۰۶ :

کامپوزیت ونیر ۷۵۰۶ را در این جا برایتان شرح می دهیم
خانم مراجعه کننده حدودا سی ساله و از طریق یکی از مراجعین مطب با ما آشنا شده بود . از یک طرف مایل نبودند دندان هایشان خیلی خیلی سفید شود و در ادبیات گفتاری به رنگ های طبیعی اشاره میکردند و در هنگام تعیین رنگ به مواردی بالاتر از طبیعی قناعت می نمودند . این مسئله یکی از مشکلات مهم در هنگام انتخاب عزیزانی است که برای انتخاب رنگ دو دیدگاه متفاوت را جمع می کنند . اول این که می خواهند نظر خانواده مبنی بر طبیعی بودن رنگ دندان هایشان تامین گردد و دلشان با رنگ های روشن تر است .
پس از دو جلسه مشاوره پیرامون رنگ دندان ها به رنگ کامپوزیت ایکس ال شرکت کر رسیدیم که جز رنگ های طبیعی نیست ولی سفیدی نسبتا طبیعی دارد .